Zariadenia pre seniorov - Centrum sociálnych služieb v Poprade

Prejsť na obsah
Zariadenie pre seniorov

celodenná pobytová forma na neurčitý čas
 
97 miest na ul. Komenského 3454/12, Poprad
35 miest na ul. Okružná 11, Poprad
úschova cenných vecí  
zabezpečujeme záujmovú činnosť

V Zariadení pre seniorov (ďalej ZpS) na ul. Komenského 3454/12 a ul. Okružnej 758/11 sa poskytuje sociálna služba v súlade § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV., alebo b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
V zariadení pre seniorov sa poskytuje: 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 2. sociálne poradenstvo,  3. sociálna rehabilitácia,  4. ošetrovateľská starostlivosť,  5. ubytovanie,  6. stravovanie,  7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,  8. osobné vybavenie;
Výška a spôsob úhrady za poskytovanú sociálnu službu v zariadení pre seniorov je bližšie uvedená vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Poprad o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v znení neskorších zmien, ktorú nájdete v časti legislatíva.


Izby
| vybavenie izieb


Prijímatelia sociálnej služby sú umiestňovaní v jednolôžkových  alebo dvojlôžkových obytných jednotkách zodpovedajúcej ich zdravotnému stavu a to buď v zariadení pre seniorov na ul. Komenského alebo ul. Okružnej. Obytnú jednotku tvorí obytná miestnosť a príslušenstvo obytnej miestnosti. Príslušenstvom obytnej jednotky je predsieň, kuchyňa, WC a kúpeľňa.
V obidvoch budovách Zariadenia pre seniorov sú vybudované bezbariérové kúpeľne pre imobilných prijímateľov sociálnych služieb.
Pridelená obytná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby v zariadení nie je nájomným bytom a z prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu prijímateľa sociálnej služby, môže byť prijímateľ sociálnej služby presťahovaný na inú pre neho vhodnú obytnú jednotku.
Ubytovanie je prispôsobené potrebám prijímateľov sociálnych služieb, ktoré sú vybavené základným vybavením: polohovateľné lôžko, stôl, stoličky, skriňa, svietidlo, záclona, kreslo. Ostatné vybavenie akými sú elektrické spotrebiče podľa vlastného zabezpečenia a potreby si prijímateľ sociálnej služby donesie pri nástupe, musia byť zaevidované a hradí si ich prijímateľ sociálnej služby za každý elektrospotrebič jednotlivo v zmysle platného VZN Mesta Poprad č. 4/2021.
Prijímateľ sociálnych služieb si môže do zariadenia presťahovať bytové doplnky, ku ktorým má citový vzťah, po dohode s vedením CSS. V obytnej jednotke sa nesmú vykonávať akékoľvek stavebné úpravy bez písomného súhlasu riaditeľky a to ani na vlastné náklady.
Návrat na obsah