Zariadenie opatrovateľskej služby - Centrum sociálnych služieb v Poprade

Prejsť na obsah
Zariadenie opatrovateľskej služby

sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe

|    30  miest  |   ul. Francisciho 909/10, Poprad

V zariadení opatrovateľskej služby na ul. Francisciho 909/10 sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, v rozsahu dosiahnutia II. až VI. stupňa odkázanosti na sociálnu službu, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.
 

Výška a spôsob úhrady za sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby je bližšie uvedená vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Poprad o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v znení neskorších zmien, ktorú nájdete v časti legislatíva.
Služby
| V zariadení opatrovateľskej služby poskytujeme:

pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby;
sociálne poradenstvo;
sociálna rehabilitácia;
ošetrovateľská starostlivosť;
ubytovanie;
stravovanie;
upratovanie;
pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva;
utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.
Kapacita zariadenia opatrovateľskej služby je 30 miest.
Návrat na obsah