Legislatíva - Centrum sociálnych služieb v Poprade

Prejsť na obsah
Legislatíva


Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
                                                                                       link na zákon: https://www.epi.sk/zz/2008-448
VZN Mesta Poprad č. 1/2024 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobností Mesta Poprad
Návrat na obsah