Legislatíva - Centrum sociálnych služieb v Poprade

Prejsť na obsah
Legislatíva


Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
                                                                                       link na zákon: https://www.epi.sk/zz/2008-448VZN Mesta Poprad č. 13/2019 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobností Mesta PopradVZN 11/2020 - Zmena VZN 13/2019 - úhrada za sociálne služby
VZN Mesta Poprad č. 04/2021 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobností Mesta PopradNávrat na obsah