Denný stacionár Poprad - Centrum sociálnych služieb v Poprade

Prejsť na obsah
Denný stacionár

denná starostlivosť od 7.00 hod  do 16.00 hod.

10 miest  |  ul. Francisciho 909/10, Poprad |    stravovanie


V dennom stacionári na ul. Francisciho 909/10 sa poskytuje sociálna služba prijímateľom sociálnej služby, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, v rozsahu dosiahnutia III. až VI. stupňa odkázanosti na sociálnu službu a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
 
 
Sociálna služba v dennom stacionári sa poskytuje v pracovných dňoch v čase od 7.00 h do 16.00 h. Kapacita denného stacionára je 10 miest.
 

Výška a spôsob úhrady za poskytovanú sociálnu službu v dennom stacionári je bližšie uvedená vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Poprad o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v znení neskorších zmien, ktorú nájdete v časti legislatíva.
Služby
| v dennom stacionári sa poskytuje


pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby;
sociálne poradenstvo;
sociálna rehabilitácia;
stravovanie;
zabezpečuje pracovná terapia;
záujmová činnosť.
V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, za účelom spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.
Návrat na obsah