O nás - Centrum sociálnych služieb v Poprade

Prejsť na obsah
Vítame Vás
Kto sme |

Vážení návštevníci,
 
vitajte na stránke Centra sociálnych služieb v Poprade. Centrum sociálnych služieb je rozpočtová organizácia zriadená Mestom Poprad za účelom poskytovania sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších  predpisov. Sociálne služby poskytované v centre sa poskytujú a sú ďalej upravované v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Poprad č. 1/2024 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad v znení neskorších zmien.

V Centre sociálnych služieb v Poprade sa poskytujú nasledovné sociálne služby:
 
zariadenie pre seniorov
 zariadenie opatrovateľskej služby
 denný stacionár
Naša vízia |
Dôstojná, aktívna staroba pre každého seniora zabezpečená udržateľnými kvalitnými sociálnymi službami, poskytovanými s dôrazom na ľudský prístup, pocit domova a bezpečia a primeranú podporu "šitú na mieru" pri napĺňaní individuálnych potrieb.Návrat na obsah