O nás - Centrum sociálnych služieb v Poprade

Prejsť na obsah
Vítame Vás
Kto sme |

Vážení návštevníci,
 
vítajte na stránke Centra sociálnych služieb v Poprade. Centrum sociálnych služieb je rozpočtová organizácia zriadená Mestom Poprad za účelom poskytovania sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších  predpisov. Sociálne služby poskytované v centre sa poskytujú a sú ďalej upravované v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Poprad č. 04/2021 o úhradách,  spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad v znení neskorších zmien.
 
Kompetencie
 
Centrum sociálnych služieb je rozpočtová organizácia zriadená Mestom Poprad za účelom poskytovania sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších  predpisov. Sociálne služby poskytované v centre sa poskytujú a sú ďalej upravované v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Poprad č. 4/2021 o úhradách,  spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad.
 
V Centre sociálnych služieb v Poprade sa poskytujú nasledovné sociálne služby:
 
zariadenie pre seniorov
 zariadenie opatrovateľskej služby
 denný stacionárNávrat na obsah